×

Educación Social e escola. Unha análise da última década (2006 -2016)

Autoría:

Mª Esther Pérez Enríquez, Facultade de Ciencias da Educación de Ourense. Universidade de Vigo

Palabras clave

Reseña de libro

TÍTULO Educación Social e escola. Unha análise da última década (2006-2016)
AUTORÍA Cid, X.M., Riveiro, S., Carrera, M.V., Castro, M., Rodríguez, X., Fernández-Sanmamed, A., Cid, A., Alonso, P., e Candia, F. (Coords.).
EDITORIAL CEESG, NEG (Galicia), APTSES (Portugal), AEES SP (Brasil), SIPS. Ourense, España. 812 pág.
AÑO  2018

 

A colaboración entre a Educación Social e a Escola[1] convértese nun eixe fundamental e necesario se queremos defender e conseguir un sistema educativo de calidade, capaz de dar resposta ás demandas sociais. A prevención, o seguimento e control do absentismo escolar, a medicación e resolución de conflitos, a educación para o lecer e o tempo libre, a educación emocional, a dinamización e participación familiar, comunitaria e interxeracional, a educación para a paz, a prevención da violencia de xénero, a educación en valores, o impulso do empoderamento… son moitas das accións a potenciar e desenvolver polas Educadoras e Educadores Sociais en colaboración co profesorado e equipas docentes dos centros educativos.

Esta obra, coordinada por Xosé Manuel Cid, Sofía Riveiro, Mª Victoria Carrera, Monserrat Castro, Xesús Rodríguez, Alberto Fernández-Sanmamed, Antía Cid, Patricia Alonso e Francisco Candia, xurde como resultado da realización do I Congreso Internacional e III Xornadas de Educación Social e Escola, en Ourense o 30 de setembro e o 1 de outubro de 2016, e conta coa participación de máis de 100 persoas compartindo, debatendo e sumando esforzos cara un obxectivo común: a incorporación das Educadoras e Educadores Sociais no Sistema Educativo.

Todas as aportacións realizadas, de moi diversa e ampla temática, recóllense neste libro e organízanse en seis bloques temáticos: o primeiro bloque, denominado “Educación Social e Escola: Realidades polo mundo adiante”, aborda a panorámica da situación na que se encontra a relación da educación social e a escola, a nivel mundial; o segundo bloque, denominado “Algunhas experiencias en Galicia”, presenta, como indica o seu título, algunhas das experiencias que xa se están levando a cabo en Galicia; o terceiro bloque “A situación da formación inicial en educación social e maxisterio: cara a un diálogo interprofesional”, onde se dialoga e analiza a formación inicial sobre educación social e escola, tanto das educadoras e educadores sociais, como das mestras e mestres na Comunidade Autónoma de Galicia; no cuarto bloque “ Axentes educativos, educación social e escola”, recóllense as achegas dos diferentes axentes educativos que interveñen na relación educación social e escola; un quinto bloque titulado “Áreas emerxentes de intervención socioeducativa na escola”, onde se agrupan as aportacións referidas a novas áreas temáticas que están a emerxer para dar resposta as demandas da sociedade, como a diversidade sexual, a violencia de xénero, a resolución de conflitos,… e un sexto e derradeiro bloque “Ampliando o currículo dende a colaboración interprofesional”, onde se abordan as diferentes estratexias que relacionan a Educación Social e a Escola; rematando coa presentación de cinco pósters temáticos.

Así, esta obra resulta de especial interese, tanto para as Educadoras e Educadores Sociais, como para as mestras e mestres e equipas docentes interesados en que a incorporación ao sistema educativo dos profesionais da Educación Social sexa unha realidade inmediata, pois posibilita dende perspectivas moi diferentes, unha visión global e internacional do que está acontecendo, das accións que se están levando a cabo e das posibilidades de colaboración entre as e os diferentes profesionais educativos.

Accesible y descargable en abierto

La colaboración entre la Educación Social y la Escuela se convierte en un eje fundamental y necesario si queremos defender y conseguir un sistema educativo de calidad, capaz de dar respuesta a las demandas sociales. La prevención, el seguimiento y control del absentismo escolar, la mediación y resolución de conflictos, la educación para el ocio y el tempo libre, la educación emocional, la dinamización y participación familiar, comunitaria e intergeneracional, la educación para la paz, la prevención de la violencia de género, la educación en valores, el impulso del empoderamiento … son muchas de las acciones a potenciar y desarrollar por las Educadoras y Educadores Sociales en colaboración con el profesorado y equipos docentes de los centros educativos.

Esta obra, coordinada por Xosé Manuel Cid, Sofía Riveiro, Mª Victoria Carrera, Monserrat Castro, Xesús Rodríguez, Alberto Fernández-Sanmamed, Antía Cid, Patricia Alonso y Francisco Candia, surge como resultado de la realización del I Congreso Internacional y III Jornadas de Educación Social y Escuela, en Ourense el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2016, y cuenta con la participación de más de 100 personas compartiendo, debatiendo y sumando esfuerzos cara un objetivo común: la incorporación de las Educadoras y Educadores Sociales en el Sistema Educativo.

Todas las aportaciones realizadas, de muy diversa y amplia temática, se recogen en este libro y se organizan en seis bloques temáticos: el primer bloque, denominado “Educación Social y Escuela: Realidades por el mundo adelante”, aborda la panorámica de la situación en la que se encuentra la relación de la educación social y la escuela, a nivel mundial; el segundo bloque, denominado “Algunas experiencias en Galicia”, presenta, como indica su título, algunas de las experiencias que ya se están llevando a cabo en Galicia; el tercer bloque “La situación de la formación inicial en educación social y magisterio: hacia un diálogo interprofesional”, donde se dialoga y analiza la formación inicial sobre educación social y escuela, tanto de las educadoras y educadores sociales, como de las maestras y maestros en la Comunidad Autónoma de Galicia; en el cuarto bloque “ Agentes educativos, educación social y escuela”, se recogen las aportaciones de los diferentes agentes educativos que intervienen en la relación educación social y escuela; un quinto bloque titulado “Áreas emergentes de intervención socioeducativa en la escuela”, donde se agrupan las aportaciones concernientes a nuevas áreas temáticas que están emergiendo para dar respuesta a las demandas de la sociedad, como la diversidad sexual, la violencia de género, la resolución de conflictos,… y un sexto y último bloque “Ampliando el currículo desde la colaboración interprofesional”, donde se abordan las diferentes estrategias que relacionan la Educación Social y la Escuela; finalizando con la presentación de cinco pósteres temáticos.

Así, esta obra resulta de especial interés, tanto para las educadoras y educadores sociales, como para las maestras y maestros y equipos docentes interesados en que la incorporación al sistema educativo de las/os profesionales de la Educación Social sea una realidad inmediata, pues posibilita desde perspectivas muy diferentes, una visión global e internacional de lo que está sucediendo, de las acciones que se están llevando a cabo y de las posibilidades de colaboración entre las y los diferentes profesionales educativos.

Accesible y descargable en abierto

[1] Después del texto en galego se aporta la traducción de la reseña al castellano.